Fogalomtár: Szerialitás

ser

 
Dolgok egymáshoz képesti időbeli, mennyiségi és térbeli viszonyának megértése, azaz a mentális sorbarendezés képessége az információfeldolgozás több szintjén is megjelenik, bármely szinten és területen történő szeriális bizonytalanság / gyengeség elakadást okozhat.
 
Az észlelés szintjén a vizuális észlelőrendszer több más feladat mellett térben kell, hogy képes legyen alakzatokat (betűket, számokat) sorbarendezni. Ha azt látjuk, hogy egy gyerek két-három jegyű számok helyiértékét keveri, mindenképpen felmerül, hogy szeriális észlelési problémával állunk szemben. Hasonlóképpen, ha azt látjuk, hogy a gyerek hangos olvasás közben új, ismeretlen szavakban a betűk sorrendjét keveri, 2-3 betűs szavakat esetenként jobbról balra olvas, 3 szótagos, vagy annál hosszabb szavakat csak szótagolva tud kiolvasni, irányészlelési bizonytalanság mellett gyanakodhatunk a vizuális észlelőrendszer szeriális gyengeségére is.
 
A beszédészlelés során az észlelt fonémák időbeli sorrendjét is észleljük: a hangok sorrendisége a “ragasztóanyag”, ami a fonémákat egész szavakká (alakzatokká) alakítja. A “makacs” és a “macska” szavak pont ugyanazokból a hangokból állnak, észlelőrendszerünk rendezi össze őket különböző szavakká. A beszédészlelés területén megjelenő gyenge vagy bizonytalan szeriális észlelés nehezíti a hallás utáni megértést, különösen új, hosszabb szavak esetén, emellett nehezíti az olvasást is: hiába rakja ösze agyunk vizuálisan a betűk sorrendjét helyesen, ha a hangokká alakítás során a beszédészlelés nem tudja a hangokat megfelelően sorbarendezni.
 
Ha egy gyereknél a beszédészlelés területén belül a szeriális észlelés bizonytalan vagy gyenge, a következő jelekből vehetjük észre:
 
– spontán beszédében esetenként hangzócserék jelennek meg
– vannak “nehezebb” szavak, amelyeket a gyerek kevert hangokkal mond
– 3 szótagos, vagy hosszabb szavakat ismeretlen szövegben szótagolva, betűzve tud csak összeolvasni
– hoszabb idegen szavak megtanulása nagyon nehezen megy
 
A szerialitás megjelenik az információszervezés szintjén is: dolgok időbeli, mennyiségi és térbeli viszonyának megértése részben érési folyamat, a gyerekek egy részénél spontán éréssel eléri a megfelelő szintet. Az iskolai működésben a gyenge, vagy bizonytalan szerialitás a következő elakadásokat tudja okozni:
 
– számfogalom megkésett kialakulása
– mennyiségek közötti viszonyok (több, kevesebbb) megértésének nehézsége
– számolási nehézség
– időbeli sorrendiség (napszakok, napok, évszakok, hónapok) megértésének nehézsége
– történet eseményeinek sorbarendezése
– események sorrendjének megértése
– óra, naptár, mértékegységek elvének nehzezebb megértése
– arányosság, törtek elvének nehezebb megértése
– összetett, egymásra épülő instrukciók nehezebb megértése
– feladatszervezési nehézségek
 
A frusztrációmentes, könnyed iskolakezdésnek sok más dolog mellett fontos feltétele, hogy a gyerek szerialitása megfelelő szinten érett, kialakult legyen. Ennek megállapításához sajnos kevés, ha egy lapot szépen körberajzol sormintával. A szeriális bizonytalanságot a gyerekek egy része memóriából egy darabig kompenzálja (pl: szorzótábla = vers), leggyakrabban második év második félévében kezd el nekik nehezebben menni a matek. A szeriális fejlődés súlyos elakadása a számolási képességek súlyos, tartós elakadását (dyscalculia) okozhatja.
 
A szerialitás mindhárom fenti területe felmérhető komplex képességdiagnosztikával. Mai tudásunk szerint egy meghatározott életkorig mindhárom terület nyitott a fejlesztésre. A fejlesztés sikeressége az elakadt területtől, az elakadás minőségétől, kiterjedésétől és mélységétől, a gyerek általános értelmességétől, memóriafunkcióinak minőségétől, valamint a megfelelő fókuszú, intenzitású és gyakoriságú (egyénre szabott) fejlesztéstől függ.
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
 
Kapcsolódó cikkek:

Hány évesen menjen a gyerek iskolába?

Képességfejlesztés, iskolaválasztás

Fogalomtár: Beszédészlelés

Fogalomtár: Olvasás